MƯỜNG MÁN
QUA ĐÒ CỒN HẾN
Sóng vẫn vỗ và đò vẫn trôi
Riêng vầng trăng ai đã chia đôi
Nửa mảnh theo em về bến khác
Hay mãi tương tư tận cuối trời.